Historie Bc.

Charakteristika oboru (od akademického roku 2021/2022)

Cílem studijního programu Historie je především naučit studenty základním znalostem a dovednostem vedoucím k samostatnému a kritickému poznávání minulosti a poskytnout jim na bakalářské úrovni vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji lidské společnosti v celé její šíři (od starověku do 20. století), tedy vybudovat širokou vzdělanostní strukturu, a pomoci jim zvládnout praktické i teoretické návyky a dovednosti. Během studia se studenti naučí pracovat s prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým faktům a procesům. Budou rovněž připraveni jak pro možné navazující studium v rámci navazujícího magisterského studijního programu, tak pro odbornou činnost v historických a obecně kulturních institucích. Pozornost je ve studijním programu věnována rovněž jazykové kompetenci studentů.

Uplatnění Absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Historie získá základní faktografický přehled o politickém, kulturním, hospodářském a sociálním vývoji od starověku do 20. století (světové dějiny), resp. od raného středověku do 20. století (české a československé dějiny), o vývoji dějin dějepisectví od starověku do 20. století a naučí se základům odborné historické práce. Během svého studia se rovněž seznámí s nezbytnými přesahy do vybraných vědeckých disciplín, které mu umožní důležitý nadhled a rozšíří jeho potenciální obzory (filozofie, antropologie), případně získá praktické dovednosti potřebné jak pro potenciální následné studium, tak pro praktický život (praxe), a naučí se rovněž odborně komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce.

Uplatnění absolventa v praxi, resp. charakteristika profesí a institucí, kde je možné uplatnit získané vzdělání:

Absolvent bakalářského studijního programu Historie je připraven k vykonávání všech profesí vyžadujících vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně historického anebo příbuzného zaměření.

Absolvent získá odbornou způsobilost k výkonu povolání zejména (např.) v těchto oblastech:

  • instituce zaměřené na historický výzkum a uchovávání historického odkazu minulosti (muzea, archivy, knihovny)
  • média, oblast kultury
  • orgány samosprávy
  • státní i nevládní sektor

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

1. Obhajoba bakalářské práce

2. Ústní zkouška:

      a. Dějiny dějepisectví a teorie historické vědy

      b. Obecné dějiny

      c. České (československé) dějiny

Okruhy k SZZ