Moderní dějiny (Mgr.)

Charakteristika oboru

Navazující magisterský studijní program Moderní dějiny je zaměřen na získání nezbytných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru, a to primárně v rámci specializace na dějiny 19. a 20. století. Studijní program významně prohloubí studentův přehled v problematice moderních dějin a naučí studenta vnímat hlavní trendy soudobého společensko-politického vývoje v kontextuální rovině a v historické perspektivě. Ve svém tematickém pojetí se tak studijní plán soustřeďuje primárně na výklad a interpretaci moderních evropských a světových dějin s přihlédnutím k obecnému vývojovému kontextu. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají současným výsledkům poznání i badatelskému profilu osobností, jež předměty vyučují, přičemž je důraz kladen rovněž na aktuální postmodernistický přístup k historicko-politickým problémům moderních dějin a snahu přiblížit základní problematiky 19. a 20. století skrze dobovou sociokulturní optiku percepce politicko-společenského dění dané doby. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů. Povinná část studijního plánu je rozčleněna do 3 provázaných profilových tematických bloků, které posluchačům poskytnou důkladný přehled o vybraných problémech dějin 19. a 20. století a o problematice válečných a etnických konfliktů a fenoménu totalitních a autoritativních hnutí v moderních dějinách a uvedou ho do metodologie oboru, která by v navazujícím magisterském studijním programu měla tvořit nedílnou a nezastupitelnou složku studijního plánu.

Uplatnění absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Moderní dějiny získá komplexní vědomosti o politickém, hospodářském, sociálním a kulturním vývoji dějin 19. a 20. století, o problematice válečných konfliktů, totalitarismu nebo střetu kultur a civilizací. Svůj výstupní kompetenční profil si doplnil výběrem příslušných povinně volitelných předmětů, které jsou rozčleněny jak geograficky, tak tematicky a opět jsou zaměřeny na oblast moderních dějin (19. a 20. století). Absolvent je vybaven potřebnými faktografickými, metodologickými a metodickými znalostmi a dovednostmi (včetně schopnosti elektronického získávání informací) k tomu, aby mohl samostatně a na základě historicky relevantních argumentů interpretovat historické dění, kriticky interpretovat historické prameny a literaturu a samostatně zpracovávat a řešit vědecké problémy. Absolventi budou rovněž připraveni pokračovat v doktorském studiu historického nebo příbuzného zaměření na Západočeské univerzitě v Plzni nebo jiné vysoké škole v České republice nebo zahraničí.

Podmínky přijetí ke studiu

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru, který zjišťuje vhodné předpoklady uchazeče (dosavadní vzdělání, studijní výsledky, jazykovou vybavenost apod.) a motivaci ke studiu.

Státní závěrečná zkouška

1. Obhajoba diplomové práce

2. Ústní zkouška:

      a. Metodologie a teorie moderních dějin

      b. Moderní světové dějiny

      c. Moderní československé dějiny 

 

Okruhy k SZZ